Winkelwagen

Geen producten in de winkelwagen.

Algemene voorwaarden Dutch Plugins

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Dutch Plugins: handelsnaam van Mediative, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 51541386, gevestigd aan Juffrouw Hensenlaan 21, 5954 CD Beesel.
  • Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Dutch Plugins.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen Dutch Plugins en haar klanten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Aanbiedingen en bestellingen

3.1 Alle aanbiedingen van Dutch Plugins zijn vrijblijvend en kunnen worden herroepen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant een bestelling plaatst via de website van Dutch Plugins en de betaling heeft voldaan.

4. Prijs en betaling

4.1 De vermelde prijzen voor de producten op de website van Dutch Plugins zijn in euro’s en exclusief btw.

4.2 Betaling dient te geschieden via de betaalmethoden die worden aangeboden op de website van Dutch Plugins.

5. Levering

5.1 Na ontvangst van de betaling zal Dutch Plugins de licentie voor het gebruik van de plugin leveren aan de klant.

5.2 De levering van de licentie vindt plaats door toezending van een elektronische downloadlink en/of licentiesleutel per e-mail.

6. Garantie en retourbeleid

6.1 Dutch Plugins staat in voor de deugdelijkheid van de geleverde digitale producten overeenkomstig de gebruikelijke normen en garandeert dat deze producten voldoen aan de specificaties zoals vermeld op de website.

6.2 Terugbetalingen worden alleen verleend voor de volgende situaties:

  • De plugin functioneert niet zoals geadverteerd en er kan geen oplossing worden geboden binnen een redelijke termijn.
  • Er is een aantoonbare fout in de plugin die niet kan worden opgelost door onze technische ondersteuning.

6.3 Retourbeleid:

  • a. Digitale Levering: Aangezien onze producten digitaal zijn en direct na aankoop toegankelijk worden gemaakt, accepteren we geen retourzendingen van producten.
  • b. Uitzonderingen: In zeldzame gevallen kunnen we, naar eigen goeddunken, overwegen om een retour te accepteren als er een technisch probleem is dat niet kan worden opgelost.

Voor meer informatie over ons terugbetalingsbeleid, verwijzen wij naar: Terugbetalingen en Retourneringen.

7. Eigendom

7.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten blijven bij Dutch Plugins.

7.2 Klanten verkrijgen uitsluitend een licentie voor het gebruik van de producten zoals vermeld in de overeenkomst.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Dutch Plugins is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade voortvloeiend uit het gebruik van de geleverde producten.

8.2 De aansprakelijkheid van Dutch Plugins is in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag.

9. Overmacht

9.1 Dutch Plugins is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten tussen Dutch Plugins en klanten is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een overeenkomst tussen Dutch Plugins en de klant zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Limburg.

11. Contactgegevens

Dutch Plugins
Juffrouw Hensenlaan 21
5954 CD Beesel
info@dutchplugins.com